tecavüz izle
Obchodné podmienky | workshopy

Obchodné podmienky

 

I. Základné ustanovenia

Obchodné podmienky predstavujú súbor oprávnení a obmedzení, ktoré musí každá strana dohody dodržiavať.

Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „ZP“) upravujú vzťahy medzi záujemcom o verejný seminár, workshop alebo lekcie vzdelávacej alebo relaxačnej aktivity(ďalej len „záujemca“) a jeho poskytovateľom. Záujemca podaním prihlášky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito zmluvnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na ZP je záujemca dostatočným spôsobom a v primeranom rozsahu pred vlastným podaním prihlášky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť. Podaním prihlášky prejavuje záujemca svoju slobodnú vôľu zúčastniť sa verejného seminára, workshopu alebo niektorej vzdelávacej alebo relaxačnej aktivity (ďalej len „predmet plnenia“) usporiadaného poskytovateľom v termíne a za cenu stanovenú pre danú vzdelávaciu či relaxačnú aktivitu.

 • 1

  Poskytovateľ

  2THERAPY s.r.o., Ľuda Zúbka 1, Bratislava 84101, IČ: 46197842, DIČ: SK2023277905, E-mail: info.workshopy@gmail.com
 • 2

  Záujemca

  Za záujemcu je považovaná každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje služby poskytovateľa za účelom svojho ďalšieho vzdelania alebo vzdelávania svojich zamestnancov. Záujemca, ktorý je fyzickou osobou-nepodnikateľom, vyplní prihlášku, v ktorej uvedie svoje údaje nutné pre bezproblémovú evidenciu a organizáciu predmetu plnenia. Záujemca - právnická osoba - prihlášku nevyplňuje a záujem o predmet plnenia potvrdí poskytovateľovi písomnou formou alebo telefonicky. Na základe ďalšieho jednania následne predloží poskytovateľovi údaje nevyhnutné k príprave zmluvy medzi ním a poskytovateľom a tiež k vystaveniu daňového dokladu.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Poskytovateľ prehlasuje, že všetky údaje o záujemcovi, ktoré boli uvedené v prihláške alebo zmluve, sú dôverné, budú použité len k uskutočneniu plnenia zmluvy a nebudú žiadnym spôsobom zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod.

Tieto údaje, ktoré sú poskytnuté záujemcom poskytovateľovi za účelom splnenia bezproblémového poskytnutia služieb poskytovateľom záujemcovi sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Záujemca dáva súhlasom s týmito ZP, ktorý vyjadrí podaním prihlášky, poskytovateľovi svoj súhlas k zhromažďovaní a spracovávaní týchto údajov pre účely splnenia predmetu plnenia, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Záujemca má právo údaje, ktoré poskytol kedykoľvek aktualizovať a má tiež ďalšie zákonné práva k týmto údajom.

III. Cena predmetu plnenia

Poskytovateľ je povinný na svojich webových stránkach www.workshopy.eu zverejňovať vždy len aktuálne a platné ceny, uvedené vrátane DPH.

Poskytovateľ nie je platcom DPH. Všetky ceny sú zmluvné.

Úhradou plnej ceny platnej pre kurz vybraný záujemcom sa považuje zmluva o absolvovaní kurzu medzi poskytovateľom a záujemcom, za uzavretú. Cena predmetu plnenia je platná počas celej doby jeho priebehu a poskytovateľ nemá právo ju v priebehu plnenia meniť.

Poskytovateľ má právo stanoviť individuálne zľavy pre konkrétne skupiny záujemcov, avšak záujemcovia o tieto zľavy sú povinní poskytovateľovi predložiť vierohodný dokument preukazujúci oprávnenie zaradiť záujemcu do danej skupiny napr. - študenti - výkaz o štúdiu (index) certifikovaní odborníci, poradcovia a pod. - platné osvedčenie o kvalifikácii, manželia - sobášny list a pod. Bez preukázania sa uvedenými dokladmi si poskytovateľ vyhradzuje právo požadovať úhradu plnej ceny za predmet plnenia a to aj dodatočne, v prípade, ak zistí, že záujemca zaslal nerelevantný doklad o svojej príslušnosti k danej skupine, ktorej poskytovateľ poskytol zľavu z plnej ceny za predmet plnenia.

Cena uzavretého firemného seminára môže byť taktiež individuálne upravená na základe jednania a zmluvnej dohody medzi záujemcom - právnickou osobou (firmou) a poskytovateľom.

IV. Objednávanie predmetu plnenia

Poskytovateľ bude brať ohľad a zaraďovať do zoznamu záujemcov o predmet plnenia výlučne tých záujemcov, ktorí zrealizujú prihlásenie cestou úplne a správne vyplnenej prihlášky na webových stránkach www.workshopy.eu.

Za právoplatného účastníka predmetu plnenia bude považovaný len ten záujemca, ktorý uhradí bankovým prevodom alebo platbou cez platobnú bránu plnú cenu stanovenú za predmet plnenia najneskôr do 14 dní (pri odbornom vzdelávaní) a do 5 dní (pri verejných kurzoch, workshopoch a vzdelávacích alebo relaxačných aktivitách) na bankový účet poskytovateľa uvedený v týchto ZP v čl. VI.

V. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

 • Záujemca má právo odstúpiť od objednávky predmetu plnenia pred jeho zahájením, ako aj v jeho priebehu. V obidvoch prípadoch je povinný túto skutočnosť oznámiť písomne poskytovateľovi. Bez písomného oznámenia záujemcu, potvrdeného poskytovateľom, bude záujemca aj naďalej považovaný za účastníka predmetu plnenia.
 • Ak odstúpi záujemca, ktorý už realizoval plnú úhradu, v termíne viac ako 14 dní pred zahájením plnenia, zaplatená čiastka je vratná po odpočítaní 10 % administratívneho poplatku.
 • Ak odstúpi záujemca v termíne od 10 - 14 dní pred zahájením plnenia, je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 50% sumy uhradenej záujemcom.
 • Pri odstúpení záujemcu v termíne menej ako 10 dní a viac ako 2 dni pred zahájením plnenia, je poskytovateľ oprávnený účtovať storno poplatok vo výške 80% sumy uhradenej záujemcom.
 • V prípade, že záujemca zruší svoju účasť v lehote kratšej ako 48 hod pred začatím alebo zaháji svoju účasť a z akéhokoľvek dôvodu túto nedokončí alebo sa nedostaví na vzdelávaciu aktivitu, nenáleží mu žiadna finančná kompenzácia.
 • V prípade zrušenia kurzu poskytovateľom, náleží záujemcom, ktorí už previedli úhradu na účet poskytovateľom finančná kompenzácia v plnom rozsahu úhrady. Ak záujemca neuvedie v tomto dokumente číslo účtu, na ktorý chce poukázať adekvátnu finančnú čiastku, bude mu táto poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.

VI. Platobné podmienky

Záujemca uhradí čiastku za predmet plnenia, platnú v deň zaslania prihlášky na bankový účet poskytovateľa vedený u Fio bank, č.ú. 2000747621/8330 (EUR v Slovenskej republike), 2000747621/2010 (CZK v Českej republike), IBAN: SK2683300000002000747621 SWIFT/BIC: FIOZSKXXX, v termínoch uvedených v týchto ZP, čl. IV. 

V prípade odstúpenia od objednávky záujemcom, bude mu pri splnení podmienok uvedených v týchto ZP, čl. V., vrátená adekvátna finančná čiastka na účet, ktorý uvedie vo svojom písomnom odstúpení od objednávky. Ak záujemca neuvedie v tomto dokumente číslo účtu, na ktorý chce poukázať adekvátnu finančnú čiastku, bude mu táto poskytovateľom poukázaná automaticky na účet, z ktorého bola realizovaná primárna úhrada.

VII. Záverečné ustanovenia

V prípade, že počet prihlásených záujemcov nedosiahne minimálny počet, stanovený poskytovateľom a zverejnený na www.workshopy.eu, vyhradzuje si poskytovateľ právo kurz zrušiť za podmienok uvedených v čl. V týchto ZP.

Pri naplnení kapacity kurzu sú prihlásení do kurzu zaraďovaní podľa poradia v evidencii prihlásených. Neskoršie prihláseným je pri naplnení kurzu ponúknutý náhradný termín. Ak prihlásený neuhradí cenu kurzu do termínu splatnosti, stráca poradové číslo a v prípade naplnenia kurzu nemusí byť do kurzu prijatý.

Tieto Zmluvné podmienky sú platné od 25. februára 2015. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, avšak ich upravené znenie je povinný zverejniť na svojich webových stránkach najneskôr 21 dní pred ich vstúpením v platnosť.

* obchodné podmienky platné od 20.9.2015